Adatvédelem

Pro-Mot Kft. - Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai

Név: Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8171 Balatonvilágos, Aligai utca 1.
Telefon:+36 1 346 8869
Email:info@clubaliga.hu
Képviseli: Budvári Róbert

II. Az adatvédelmi Tisztviselő adatai

Név: Florido Consulting Kft.
Kapcsolattartó:Horváth Réka
Ügyfélfogadás: 6621 Derekegyház, Rákóczi u. 31.
Telefon:+36 30 777 2780
Email:reka.horvath@florido.hu
III. Az adatkezelés alapelvei

 1. III./1.  Jogszerűség, Tisztességes eljárás és átláthatóság
 2. III./2.  Szükségesség és arányosság
 3. III./3.  Célhoz kötöttség
 4. III./4.  Adattakarékosság
 5. III./5.  Pontosság
 6. III./6.  Korlátozott tárolhatóság
 7. III./7.  Integritás és bizalmas jelleg
 8. III./8.  Elszámoltathatóság

III.1. Jogszerűség, Tisztességes eljárás és átláthatóság
A személyes adatok kezelését jogszerűen és Rsztességesen, valamint az Ön számára átlátható módon kell

végezni. De mit is jelent ez pontosabban? Lássuk részletesebben.

A jogszerűség és Rsztesség azt jelenR, hogy a személyes adatok beszerzése mindig törvényes és Rsztességes eszközökkel történjen és ezek az adatkezelés teljes időtartama alatt fennálljanak. Szükséges az is, hogy az adatkezelésnek legyen egy megfelelő jogalapja. A GDPR több, pontosan 6 féle jogalapot határoz meg, mely alapján az adatait kezelhetjük. Ezek a hozzájárulás, a szerződés teljesítése, a jogszabályi kötelezettség, a légontosságú érdek, a közérdek és az adatkezelő jogos érdeke. Ezekről a jogalapról részletesen az adatkezelés jogalapjai című fejezetben olvashat.

És persze az átláthatóság, amely magában foglalja, hogy az adatkezelésnek mindig úgy kell történnie, hogy az, Ön a teljes adatkezelés ideje alatt Rsztában legyen a teljes adatkezelés minden Önt érintő körülményével, például azzal, hogy milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kezeljük, adatait az átadjuk-e

__________________

3 / 20. oldal

valakinek (pl.: a könyvelőjének), az adatait átadjuk-e az Európai Unión kívüli országban üzemelő adatkezelőnek, vagy adageldolgozónak. Az átláthatóság magában foglalja, hogy Önnek joga van mindezeket megismerni, nekünk pedig kötelezettsége van, hogy az mindezeket az Ön tudomására hozzuk.

Fontos tudni azonban, hogy a tájékoztatási kötelezettségnek is vannak határai. A tájékoztatás nem azt jelenR, hogy nekünk személyesen fel kell keresni mindenkit, akinek az adatát kezeljük, de az adatkezelés tényéről mindig tájékoztatni kell Önt. A tájékoztatás módjáról többféle jogszabály rendelkezik, illetve állásfoglalások is születettek már, így például egyes esetekben a weblappal rendelkező cégek esetében – így nálunk is – megfelelő tájékoztatás a honlapon elhelyezett tájékoztató. De vannak szigorú esetek is, amikor például emailen vagyunk köteles az adatkezelés konkrét változásáról értesíteni az érintettet.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)előírja azt is, hogyha nem Öntől, hanem valaki mástól kapjuk meg az Ön személyes adatát, akkor a lehető leghamarabb, az első kapcsolagelvételkor, de legkésőbb 1 hónapon belül értesíteni kell az Önt.

III.2. Szükségesség és arányosság

Alapjogot korlátozni mindig csak szükségszerűen és arányosan lehet. A szükségesség azt jelenR, hogy az adatkezelés az adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az arányosság ennek a szükségességnek szabja meg a kereteit azáltal, hogy az adatkezeléshez szükséges alapjogi és alapszabadsági korlátozásnak arányosnak is kell lenni célkitűzéssel.

Magyarország alaptörvénye, vagyis az alkotmány kimondja, hogy valamely alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának Rszteletben tartásával korlátozható. Az Ön adatainak kezelése során a szükségesség és arányosság alapelvét mindig maradéktalanul betartjuk.

III.3. Célhoz kötöZség

A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott egyértelmű és jogszerű célból végezzük, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Azaz minden adatkezelés előtt meg határozzuk az adatkezelési célt és az adatot csak e célból kezeljük. Ez a cél sose ellentétes a joggal. Viszont fontos tudni, hogy az Ön egy bizonyos adatát több célból is kezelhetjük, de ilyen esetben mindig adatkezelési célonként szabályozzuk az adatkezelést. Példa erre: az Ön nevét kikötői bérleR díjra ajánlat kérés miatt, később, mikor bérlőnk lesz, akkor a teljesítéshez, majd a bérleR díj kiszámlázása miatt is kezeljük. E három esetben jól láthatóan az adatkezelési célok is elkülönülnek, hiszen az ajánlatkérésnél még a szerződés előkészítése miatt, az ajánlat elfogadása után a bérleR szerződés teljesítéséhez, majd a számla kiállítása után a törvényi kötelezettség miatt kezeljük az adatát az adott célból.

De az adatkezelés több célból párhuzamosan is történhet. (pl.: a szerződés teljesítése után az iratokat őrizve megtarthatunk adatok jogos érdekből is, egy esetleges utólagos jogvitában történő bizonyításra is, míg a számlán ugyanezen adatokat törvényi adatőrzési kötelezettség miatt kezeljük.

Amennyiben az adatkezelési célok változnak, úgy arról Önt mindig tájékoztatni kell.

Továbbá a GDPR szerint nem minősül az eredeR céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy staRszRkai célból történő további adatkezelés.

III.4. Adattakarékosság
A személyes adatok kezelését az adatkezelés céljai szempontjából megfelelően és relevánsan tároljuk és azt

a szükségesre korlátozzuk. Nem kezelünk olyan adatot, amelyre a cél elérése érdekében nincs szükség.

III.5. Pontosság
A személyes adatokat a legjobb információnknak megfelelően pontosan és naprakészen tároljuk. Lehetőség

szerint minden észszerű intézkedést meg teszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai

__________________

4 / 20. oldal

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Irreális dolgok azonban nem várhatóak el egy adatkezelőtől. Nem hívhatunk fel mindenkit minden nap, hogy ugyanaz-e a neve az nap is. Azonban, ha az Ön adata megváltozott, vagy helytelenül került hozzánk és ez az adatkezelés céljával nem ellentétes, akkor azt javítani szükséges, melyről Önnek kell értesítenie minket.

A pontosság követelményének való megfelelésre törekvés a kötelezettségünk, de értelemszerűen, ha az Ön tudomására jut, hogy helytelenül kezeljük adatait, akkor ezt Önnek jeleznie kell felénk.

III.6. KorlátozoZ tárolhatóság

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az Ön azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezt követően az adatokat töröljük. InformaRkai rendszerünk úgy lett kiépítve, hogy az elektronikusan tárolt adatok törlése határidőben megtörténjen. Az adatok tárolásának pontos idejét és az adatok selejtezésének szabályait az az adatkezelési szabályzatukban szabályozzuk és minden esetben ennek megfelelően járunk el. Az adatokat szükségtelenül nem tároljuk.

Az Ön személyes adatainak fenRnél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a személyes adatok kezelésére a GDPR-nak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy staRszRkai célból történik, GDPR-ban az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

III.7. Integritás és bizalmas jelleg

Az Ön személyes adatainak kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adattárolást úgy építettük ki, hogy az adatokhoz illetéktelenek még a társaságon belül se férjenek hozzá. Például egy szakértő kolléga, az ajánlat kéréshez szükséges adatokat nem használja, a folyamatban nem vesz részt, így a szervezet jogosultsági beállításokat úgy állítottuk be, hogy azokat ő ne is lássa.

III.8. Elszámoltathatóság

A Pro-Mot Hungária KP. felelős az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért. De hogy történik ez? Ki számoltat el egy adatkezelőt? Természetesen a hatóság. Magyarországon elsődlegesen NemzeR Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, röviden NAIH.

Bejelentés esetén (de van, hogy hivatalból) a NAIH vizsgálja, hogy az adott vállalkozás adatkezelése jogszerű- e és megfelel-e mindenben a jogszabályi előírásoknak. Egy ilyen vizsgálat esetén az adatkezelőnek kell tudnia igazolni és bizonyítani, hogy a jogszabályoknak megfelelően végzi az adatkezelését. Ennek fontos része és módja az adatvédelmi szabályzat megléte, melyben jogszerűen szabályozva kell lenni az adatkezelésnek. Másik fontos szempont, hogyha van egy jó, azaz jogszabálynak megfelelő szabályzatunk, akkor annak megfelelően végezzük az adatkezelésünket. Egy jó szabályzat önmagában nem megfelelő.

A Pro-Mot Hungária KP. teljes adatkezelési folyamatára adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot dolgozott ki és adatkezelését ennek megfelelően végzi.

IV. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelésünk kialakítása során mindig ügyelünk arra, hogy az adatok kezelése jogszerűségi alapelvnek megfelelően jogszerű legyen. Adatkezelésünket az alábbi adatkezelési jogalapok alapján végezzük, figyelemmel a kiemelt részletszabályokra.

 1. IV./1.  Az érintett hozzájárulása
 2. IV./2.  Szerződés teljesítése
 3. IV./3.  Jogi kötelezettség
 4. IV./4.  Létfontosságú érdek

__________________

5 / 20. oldal

 1. IV./5.  Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása
 2. IV./6.  Jogos érdek

IV.1. Az érintett hozzájárulása
Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Fontos, hogy

a hozzájárulás önkéntes legyen és a hozzájárulást minden esetben ak{v cselekedeXel végezze el.

IV.2. Szerződés teljesítése
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ön az egyik fél, vagy az adatkezelés a

szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

IV.3. Jogi kötelezettség

Az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezeXség teljesítéséhez szükséges. Jogi kötelezeXség jogalappal adatot kizárólag akkor kezelünk, ha jogszabály általi kötelezés van. Jogi kötelezeXséget, mint adatkezelési jogalapot jogszabály feltételes módú adatkezelési előírásakor nem alkalmazunk.

IV.4. Léfontosságú érdek

Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy légontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. Fontos szempont a jogalap kiválasztásánál, hogy a légontosságú érdekből történő adatkezelés átmeneR jellegű, kizárólag a légontosságú érdek fennállásáig tarthat. Az adatok kezelésének rendjét a légontosságú érdek megszűnése után külön szabályozzuk.

IV.5. Közérdek, vagy közhatalom gyakorlása

Ez esetben az adatkezelés közérdekű vagy a ránk ruházoX közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzeX feladat végrehajtásához szükséges. Nem minősülünk közhatalomnak és nem végzünk közérdekű adatkezelést, így e jogalappal jelenleg nem kezelünk adatot.

IV.6. Jogos érdek

Az adatkezelés a Pro-Mot Hungária Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha gyermek vagy. Adatkezelésünk során gyakran e jogalappal végzünk adatkezelést.

Jogos érdek jogalapú adatkezelés esetén minden esetben érdekmérlegelési tesztet végeztünk, melyben vizsgáltuk az Ön alapvető jogaira és szabadságaira gyakorolt hatás és korlátozás arányosságát és szükségességét.

V. Adatbiztonság

A Pro-Mot Hungária KP. elkötelezeXen védi a személyes adatokat az elvesztés, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.

A szervezeR intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történt hozzáféréshez kapcsolódó Rtkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoPverek használatát.

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátoX személyes adatok védelme érdekében, az

__________________

6 / 20. oldal

interneten történő adaXovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adaXovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.

Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választoX egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.

Weblapunk, illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működteteX weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait, illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzeX tevékenységek közé.

VI.

VI./1. VI./2. VI./3. VI./4. VI./5.

VI.1.

SüDk (cookie-k) kezelés

Mi a süR (cookie)?
Miért használunk süRket?
Milyen süRket használunk?
SüR beállítások
Az alapműködést biztosító süRkkel kapcsolatos adatvédelmi információk

Mi a süD (cookie)?

A süR
weboldalt. A süRk többféle funkcióval rendelkeznek, többek közöX információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheR süR beállításait böngészője beállításaiban.

VI.2.

VI.3.

• • • • •

Miért használunk süDket?

SüRket használunk oldalaink fejlesztésére, Felhasználói élmény növelésére,
Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében, Információszerzésre felhasználói szokásokról, CélzoX hirdetések elhelyezésére.

Milyen süDket használunk?

(cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy

Az oldal működéséhez elengedhetetlen süDk

Az elengedhetetlen süRk segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen süRk nélkül nem tud megfelelően működni.

Beállítási célú süDk

A preferenciális süRk használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesíteX nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

StaDszDkai célú süDk

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a staRszRkai süRk segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

__________________

7 / 20. oldal

MarkeDng célú süDk

A markeRngsüRket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint akRvitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzé tevő és a harmadik fél hirdetők számára.

Ezeknek a süRknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális beavatkozással történik.

Ezeket a süRket az Ön gépén tárolja a rendszer. A süRk személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarkeRng szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarkeRng szolgáltatást is, azért, hogy személyre szaboX hirdetéseinket el tudjuk juXatni Önhöz. Ezeket a süRket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében Rlthatja le az oX található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide ka}ntva tájékozódhat.

VI.4. SüD beállítások

Alapbeállításként minden böngésző engedi a süRk használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó süRket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken aXól függően, hogy milyen böngészőt használ:

 • Google Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • MicrosoP Internet Explorer 11
 • MicrosoP Internet Explorer 10
 • MicrosoP Internet Explorer 9
 • MicrosoP Internet Explorer 8
 • Safari Felhívjuk figyelmét, hogy süDk Dltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

VI.5. Az süDkkel kapcsolatos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja

Az oldal működéséhez elengedhetetlen süR: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Egyéb süRk esetében:

weboldalunk fejlesztése, navigációd megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt, információ gyűjtése weboldalunk használatával kapcsolatban, célzoX hirdetések elhelyezése más weboldalakon (remarkeRng), a weboldalon végzeX tevékenységek nyomon követésére, hogy kifejezeXen a téged érdeklő, releváns ajánlatokat juXathassunk el, személyre szóló ajánlatok eljuXatása a regisztráció során megadoX elérhetőségeire.

Az adatkezelés jogalapja

Az oldal működéséhez elengedhetetlen süRk esetében:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, „az adatkezelés az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges”

Egyéb süRk esetén:

__________________

8 / 20. oldal

Az érinteX hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés az érinteX hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

A jogos érdek bemutatása

A süRk nélkül a weboldal nem tud teljes mértékben minden funkciójában működni, és így a honlap a célját nem tudja megvalósítani. Másrészről a weboldalt védeni szükséges az esetleges támadásoktól. Ebből kifolyólag az adatkezelőnek kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző {pusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer {pusa és beállítoX nyelv) rögzítse, és így a honlapra és nyilvános elektronikus szolgáltatásokra irányuló külső támadásokat ezzel megelőzze. Mindezért a honlap üzemeltető adatkezelőnek jogos érdeke fent áll a működéshez elengedhetetlen süRk használatához.

Az érinteZek kategóriái

A weboldalt felkereső természetes személyek

A személyes adatok kategóriái

A honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő online azonosítóját (IP cím), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja, böngésző {pusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének néhány jellemzője; így operációs rendszer {pusa és beállítoX nyelv)

A süD neve, a szolgáltató, a süD célja., fpusa és az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Ezen információkra a weboldal alán a süRinformációkra ka}ntva kaphat bővebb, aktuális információt.

Köteles-e megadni a személyes adatot, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az oldal működéséhez elengedhetetlen süRk esetében: Igen
E-nélkül az oldalra nem tud belépni, és nem használható megfelelően. A többi süR engedélyezése nem kötelező

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről

AutomaRkus döntéshozatali eljárás az e célból végzeX adatkezelés során az adatkezelő részéről várhatóan megvalósul.

VII. Az egyes adatkezelések
Adatkezelési auditunk során feltártuk, hogy az alábbi esetekben végzünk adatkezelést:

VII./1. Információ kérők, termék, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők (emailen online, illetve postai úton, telefonon, személyesen) adatainak kezelése

 1. VII./2.  A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések
 2. VII./3.  A kikötő használatához kapcsolódó adatkezelések
 1. VII./4.  Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések
 2. VII./5.  Belépőkártya igényléshez, elkészítéshez és átadáshoz kapcsolódó adatkezelés
 3. VII./6.  Panasz adatkezelése
 4. VII./7.  Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
 5. VII./8.  Nyugvó adatkezelés (elévülési időben)
 6. VII./9.  A Club Aliga területén üzemelő kamera felvételeinek adatkezelése

VII./10. A staRszRkai célú adatkezelés

__________________

9 / 20. oldal

VII.1. Információ kérők, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők (emailen online, illetve postai úton, telefonon, személyesen) adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

Potenciális ügyfelek szerződés teljesítéssel kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása egy későbbi szerződéskötés előkészítéseként

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának 2 fordulata: „a szerződés megkötését megelőzően az érinteX kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érinteZek kategóriái:

Információ kérők, termék, szolgáltatás iránt érdeklődők, árajánlatkérők

A személyes adatok kategóriái:

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az érinteX általi visszavonásig.
Termék elérhetővé válásának esetén az elérhetővé váláskor
Információ kérés esetén a válaszadásig
Árajánlat adása esetén az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem kötelező.
Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani.
E-mail cím hiánya esetén nem tudjuk emailen értesíteni a szolgáltatás elérhetőségéről E-mail cím hiánya esetén nem tudunk szerződés tervezetet küldeni
Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.2. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések Az adatkezelés célja:

Szerződéskötés és a szerződésben vállalt kötelezeXségek teljesítése, szerződéses jogok gyakorlása.

__________________

10 / 20. oldal

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződések teljesítése – GDPR 6. cikk (2) bekezdés „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érinteX az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érinteX kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érinteZek kategóriái:

Természetes személy szerződő felek

A személyes adatok kategóriái:

Név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jele, telefonszám, e-mail cím, egyéb a szerződésben meghatározoX adatok mint például, hajó neve, {pusa, nyilvántartási száma.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A szerződés teljesítéséig, a szerződés bármely okból történő teljesítés megszűnése esetén a szerződés megszűnéséig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen

Azadatok hiányában a szerződés nem tud létrejönni.

Személyes adatok címzeZjei:

Könyvelő
Posta, futárszolgálat
E-mail szolgáltató, sms szolgáltató
Egyéb a teljesítésbe előzetes tájékoztatás melleX bevont teljesítési segédek, alvállalkozók

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.3. A kikötő használatához kapcsolódó adatkezelések

A Pro-Mot Hungária KP. a Club Aliga területéhez kapcsolódó hajókikötőhöz kapcsolódó adatkezelést az e pontban szabályzoXak szerint végzi. E pont egyaránt rendelkezik a vészhelyzetben történő ideiglenes kikötésekre és az állandó kikötőhellyel rendelkező bérlők kikötő használatával kapcsolatos adatkezeléseire is. Nem vonatkozik az álandó kikötőhelyet bérlők azon adatkezeléseire, amely a bérleR szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtásához kapcsolódik (mint például belépőkártya és számlázási adatok). Ezen adatkezeléseket a IV.2 pontban A Szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések pontjában részletezi.

Az adatkezelés célja:

A kikötő és a hajózás biztonsága érdekében.

Ennek megfelelően a hajó csak a részére kijelölt kikötőhelyen és a kikötőrendben megállapítoX módon köthet ki, adatait a kikötőmesternek köteles jelenteni.

__________________

11 / 20. oldal

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő az GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezeXsége van.

Jogszabályi kötelezeXség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezeXség teljesítéséhez szükséges;”

39/2003. (VI. 13.) GKM r., Hajózási Szabályzat I. Rész, 1.06 cikk.

Mivel a víziközlekedés környezetvédelmi okokból korlátozoX [30/2003. (III. 18.) Korm. r.

Az érinteZek kategóriái:

Kikötőt használó hajó tulajdonosa(i) és a hajó vezetője

A személyes adatok kategóriái:

Hajó lajstromszáma, fajtája, tulajdonos neve, álandó lakcíme, okmány száma, érvényessége, hajó üzemeltetési száma, érvényessége, vezető neve, állandó lakáscíme, hajózási képesítése megnevezésének és száma, érvényessége. A hajó kikötőben tartózkodásának ideje.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzíteXek szerint, főszabályként 5 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

Adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezeXségeinknek

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató,
Hajó tulajdonos
Hajó vezetője Hatóságok és bíróságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.4. Belépőkártyák igényléséhez, elkészítéséhez és átadásához kapcsolódó adatkezelések Az adatkezelés célja:

Az ingyenes belépésre jogosultak azonosítására és belépésére szolgáló belépőkártya igénylésének és elkészítésének teljesítéséhez és a kártya átadásához kötöX.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja „az érinteX hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”

__________________

12 / 20. oldal

Az érinteZek kategóriái: Belépőkártya igénylők

A személyes adatok kategóriái:

Név, lakcím, ingatlan címe, e-mail cím, telefonszám, aláírás

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az érinteX általi visszavonásig.
Amennyiben nem jogosult a szolgáltatásra, az érinteX értesítéséig
Árajánlat adása esetén az ajánlat elfogadásáig, illetve elutasításáig, vagy az ajánlat érvényességi idejéig

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem kötelező.
Név hiánya esetén nem tudjuk megszólítani.
E-mail cím hiánya esetén nem tudjuk emailen értesíteni a szolgáltatás elérhetőségéről
E-mail cím hiánya esetén nem tudunk a kártya elkészültéről és átvételének körülményeiről értesítést adni Lakcím esetén nem tudjuk postázni az elkészült kártyát
Telefonszám hiánya esetén nem tudjuk visszahívni és személyesen egyeztetni
Ingatlancímének hiánya esetében nem tudjuk a jogosultságot ellenőrizni

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató, Önkormányzat, Posta, Futárszolgálat
Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során történik automaRkus döntéshozatal: Ingyenes belépésre való jogosultság elbírálása

VII.5. Számlázási és egyéb számviteli adatkezelések

Az adatkezelés célja:

Számlázási adatok megőrzése a számviteli törvényben írt kötelezeXség teljesítésére

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő a számlázási és egyéb számviteli adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezeXsége van.

Jogszabályi kötelezeXség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezeXség teljesítéséhez szükséges;”

__________________

13 / 20. oldal

2000. évi C. törvény a számvitelről – 169. § (1) – (6)

Az érinteZek kategóriái:

Vevők, egyéb számviteli folyamatokban közreműködők (pl.: tényleges fizető)

A személyes adatok kategóriái:

Név, cím, egyéb jogszabályban előírt, vagy ügyfél kérésére feltünteteX adat.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzíteXek szerint, főszabályként 8 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

adatszolgáltatás hiányában nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezeXségeinknek

Személyes adatok címzeZjei:

Könyvelő, ellenőrző hatóságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.6. Panasz adatkezelése Az adatkezelés célja:

A szavatossági, jótállási igényből származó jogi kötelezeXségek teljesítése, és az egyéb panaszok kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő az GDPR alapján jogszerűen kezeli, mert arra jogszabályi kötelezeXsége van.

Jogszabályi kötelezeXség – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja: „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezeXség teljesítéséhez szükséges;”

2000. évi C. törvény a számvitelről – 17/A. § (7)
“A vállalkozás a panaszról felveX jegyzőkönyvet és a válasz másolaR példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”

A hibás teljesítés főszabályait a PTK XXIV. fejezete tartalmazza, de egyéb jogszabályok is rendelkezhetnek róla

Az érinteZek kategóriái:

Szavatossági és jótállási igénnyel és egyéb panasszal élők

A személyes adatok kategóriái:

Név, Cím, jogszabályi kötelezeXség alapján, 1997. évi CLV. tv. 17/A. §. (5) bekezdés alapján a panaszról felveX jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a fogyasztó neve, lakcíme

__________________

14 / 20. oldal

Egyéb jogszabály által előírt és a panaszos által közölt adat kezelése is történhet, melyről a panaszos a panaszkezelési jegyzőkönyvben tájékoztatva lesz.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A jogszabályban rögzíteXek szerint, főszabályként 5 év időtartamig.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Kötelező,

Adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk orvosolni panaszát és nem tudunk eleget tenni jogszabályi kötelezeXségeinknek

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató,
Levél és csomagküldő, futárszolgálat Hatóságok és bíróságok

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.7. Az álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése Az adatkezelés célja:

Álláslehetőségek megpályáztatása, üres álláshelyek betöltése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő egy későbbi szerződés előkészítése érdekében az ahhoz szükséges adatokat a GDPR alapján jogszerűen kezeli.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának 2 fordulata: „a szerződés megkötését megelőzően az érinteX kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”

Az érinteZek kategóriái:

Álláspályázatra jelentkezők

A személyes adatok kategóriái:

Név, telefonszám és emailcím az értesítéshez
Szükséges adatok az álláspályázatban meghirdeteX feltételek szerint. Egyéb adatok, amelyeket a pályázó a feltételeken kívül önként ad át

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Az állás betöltéséig, vagy az álláspályázat lezártáig, de maximum 3 hónapig, az érinteX általi visszavonás esetén visszavonásig

__________________

15 / 20. oldal

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem A pályázaR kiírásban kért minimum adaXok hiányában a pályázatot nem tudjuk értékelni, az elérhetőség hiányában nem tudjuk értesíteni.

Az önkéntesen adoX adatok megadása nem kötelező, annak elmaradása a pályázatra nincs hatással.

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.8. Nyugvó adatkezelések (elévülési időben) Az adatkezelés célja:

Szerződés teljesítését követő jogérvényesítések során történő bizonyítás hatósági és bírósági eljárásokban

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő szerződés teljesítését követő adatkezeléséhez jogos érdeke fűződik, mely jogszerű

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
„az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

A személyes adatok különleges kategóriájának kezelése a GDPR 9. cikk. (2) bekezdés f) pontja alapján jogszerű, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

A jogos érdek bemutatása

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy egy hatósági, vagy bírósági eljárás során a történteket rekonstruálni tudja és megfelelő bizonyítási lehetősége legyen. A jogos érdek meghatározását követőn érdekmérlegelési tesztet végzetünk, mely alapján az adatkezelés jogszerű.

A jogos érdek tekintetében érdekmérlegelési tesztet végeztünk, mely alapján megállapítoXuk, hogy a Pro-Mot Hungária KP. jogos érdeke nem korlátozza aránytalanul az Ön jogait és szabadságait.

Az érinteZek kategóriái:

Magénszemély szerződő felek, nem magánszemély szerződő felek képviselői, azok meghatalmazoXjai, kapcsolaXartók

A személyes adatok kategóriái:

Név, Lakcím, Születési hely, idő, Anyja neve, E-mail, Telefonszám, Levelezési cím, Egyéb a teljesítéshez megadoX és az igény érvényesítéshez szükséges adatok.

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

Elévülési idő leteltéig, főszabályként 5 évig.

A PTK 6:22 §. (1) alapján a szerződés teljesítését, illetve a szerződés bármely okból történő teljesítés nélküli megszűnését követő 5 év, illetve, ha törvény más elévülési időt ír elő, akkor addig az elévülési

__________________

16 / 20. oldal

időig. A birtokunkba jutoX egyéb adatokat kizárólag akkor őrizzük meg, ha az az ügy érdemének, illetve a cselekmények későbbi bizonyításában lényeges lehet.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen

Az adatok átadásának hiányában szerződést nem tudjuk megkötni.

Személyes adatok címzeZjei:

E-mail szolgáltató: Hatóságok és bíróságok Jogi képviselő

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadoX adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automaDzált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadott adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal

VII.9. A Club Aliga területén üzemelő kamera felvételeinek adatkezelése Az adatkezelés célja:

A Club Aliga területének biztonságossá tétele, élet, testi épség és vagyonvédelmi célból

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek a kamerák használatához jogos érdeke fűződik, mely jogszerű.

Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,”

A jogos érdek bemutatása

A Pro-Mot Hungária KP. a Club Aliga területén a kamerás megfigyelőrendszert az emberi élet, testi épség, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazza.

Az érintettek kategóriái:

A Club Aliga területére belépő személyek

A személyes adatok kategóriái:

Az érintettek képmása

Az adat e célból történő kezelésének időtartama:

A képfelvételeket 15 munkanapig őrizzük, aztán törlésre kerülnek. Amennyiben az üdülőközpont munkanapnál további ideig tart zárva, akkor az őrzési idő a nyitást követő munkanap végéig tart.

Köteles-e megadni a személyes adatait, az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Igen
Az adatok átadásának hiányában nem tudja a Club Aliga területét látogatni.

__________________

17 / 20. oldal

Személyes adatok címzettjei:

Hatóságok, bíróság

Történik-e harmadik országba, vagy nemzetközi szervet részére adaZovábbítás

Az e célból átadott adatokat nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

Tájékoztatás automatizált döntéshozatal tényéről:

Az e célból átadoX adatok kezelése során nem történik automaRkus döntéshozatal VIII. Az Ön jogai

Amennyiben jogait szeretné fenti jogait gyakorolni (adatainak továbbítását, törlését, helyesbítését stb. kérné) forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén vagy az e fejeztet alján található űrlap kitöltésével. Az alábbi jogok illetik meg Önt:

VIII./1. VIII./2. VIII./3. VIII./4. VIII./5. VIII./6. VIII./7.

VIII.1.

Atájékoztatásijog Ahozzáférésijog Ahelyesbítéshezvalójog Atörléshezvalójog Akorlátozáshozvalójog Azadathordozhatósághozvalójog ARltakozáshozvalójog

A tájékoztatási jog

Megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt vagyunk kötelesek adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.) – és a GDPR pontosan meghatározza a szükséges információk körét. A tájékoztatásnak lehetőleg már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Ha erre nincs mód – mert pl. az adatokat harmadik személytől szerzik be – úgy az első lehetséges időpontban megtörténik.

A tájékoztatáshoz való jogról a GDPR 13-14. cikkében olvashat.

VIII.2. A hozzáférési jog
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait és

milyen feltételekkel kezeljük. A lekérdezhető feltételek a fenti tájékoztatási jognál is részletezettek. A hozzáféréshez való jogról a GDPR 15. cikkében olvashat.
VIII.3. A helyesbítéshez való jog

Ön jelezheR felénk, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheR, hogy azok helyeX mi kerüljön feltüntetésre. Amennyiben tudomására jut Önnek, hogy adata pontatlan, vagy helytelen, akkor jelezze felénk mielőbb és javítjuk.

A helyesbítéshez való jogról a GDPR 16. és 19. cikkében olvashat.

VIII.4. A törléshez való jog

Ön a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatait az adatbázisból töröljük. Ilyen eset például, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Sajnos azonban vannak esetek, amikor az az adat törlését meg kell tagadnunk. Az egyik ilyen eset, ha jogszabály kötelez minket az adatok tárolására (például a számlázáshoz felhasznált adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően főszabályként 8 éves időtartamig tárolni kell), de akár azt a jogos érdére

__________________

18 / 20. oldal

hivatkozva is megtagadhatjuk – akár pl.: egy későbbi bizonyítás miatt – az elévülési időn belüli adattörlést. És persze ezeken a példákon is túl rengeteg eset van, amikor jogszerű a tiltakozás ellenére végzett adatkezelés. Mint úgy általában az adatvédelemben, itt is minden ügy egyedi és egyedileg kell mérlegelni, hogy az adat törlésének megtagadása jogszerű-e.

A törléshez való jogról a GDPR 17. és 19. cikkében olvashat.

VIII.5. A korlátozáshoz való jog

Ön a jogszabályokban meghatározoX esetekben és feltételek mellett kérheti, hogy adatainak kezelését (akár jogszabályban) meghatározott ideig korlátozzuk. A korlátozás alá eső adatokat jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag tárolni lehet, azokon egyéb művelet nem végezhető. Amennyiben a korlátozás megszűnik, úgy erről értesítjük Önt.

A korlátozást az alábbi esetkörökben kérheR:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • Amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, akkor ehelyett kérheti azok felhasználásának korlátozását.
 • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat valamilyen jogi eljáráshoz.
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. A korlátozáshoz való jogról a GDPR 18. és 19. cikkében olvashat.

VIII.6. Az adathordozhatósághoz való jog

KérheR, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz a GDPR szabályrendszere megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. De erre csak akkor van lehetősége, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jogról a GDPR 20. cikkében olvashat.

VIII.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bizonyos esetekben tiltakozzon az adatkezelés ellen. Tiltakozás esetén az a személyes adatokat nem kezelhetjük, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek egy esetleges jogi igényérvényesítéshez, hatósági vagy bírósági eljáráshoz szükségesek.

Ön bizonyos esetben joga van az automaRkus döntéshozatal mellőzését kérni, ha azt szeretné, hogy ez ne terjedjen ki Önre. Ennek elsődleges feltétele, hogy ne legyen szükséges Ön és a köztünk létrejött szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében és az adott ügyben jogszabály az automaRkus döntéshozatalra ne kötelezzen.

Az tiltakozáshoz való jogról és az automatikus döntéshozatalról a GDPR 21-22. cikkében olvashat. IX. Hova fordulhat jogorvoslatért

Először is keressen fel bizalommal bennünket, mindenképpen azon leszünk, hogy megoldjuk problémáját! Ha ez nem sikerül, vagy ezt nem szeretné, akkor felkeresheR az adatvédelmi hatóságot, illetve a bíróságnál pert is indíthat.

__________________

19 / 20. oldal

A magyarországi adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

A bírósághoz fordulás joga:

Az érintett jogainak megsértése esetén továbbá Ön az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A pert az Ön – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

X. Jelen szabályzat érvényessége

Jelen szabályzat 2020. március 11-től visszavonásig érvényes

XI. Korábbi adatkezelési tájékoztatók
A dátumra kattintva elérhető az adatkezelési tájékoztatók korábbi verzióját.